Gönderiler

Bir gönderi yapmak için Girişe Gidiniz veya Kayıt yapın.

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.
  • Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır.
  • Tanım Tenkit Teori Dergisi Yayın Politikasına uygun hazırlanmıştır.
  • Ölçek/anket ve mülakat gibi veri toplama araçları kullanılarak hazırlanan makaleler için Etik Kurul onayı alınmış ve bu durum makalede belirtilmiştir. Ayrıca Etik Kurul Kararı ek dosya olarak dergi sistemine yüklenmiştir.
  • Yayımlanmamış tebliğ/bildiri metni ve tezden üretilen makaleler için ilk sayfada APA Atıf Sistemi'ne uygun olarak Türkçe ve İngilizce Etik Beyan'da bulunulmuştur.
  • Makale metni, Microsoft Word dokümanı biçimindedir. Makale Word Şablonu, Yazar Rehberi sayfasında yer almaktadır.

Yazar Rehberi

Tanım Tenkit Teori (3023-5545) dergisine orijinal, yayınlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmayan, her bir yazar tarafından içeriği ve gönderimi onaylanmış çalışmalar kabul edilir. Makale kelime sınırlaması, bulunmamaktadır.

Makaleler, APA Atıf Sistemine göre hazırlanmış olmalıdır. Makaleler, elektronik aramayı kolaylaştırmak için 500 kelimelik özet ve 5-8 arası anahtar kelime içermelidir.

Derginin tüm giderleri Tanım Tenkit Teori Dergisi tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.

Makale yayınlanmak üzere Dergiye gönderildikten sonra yazarlardan hiçbirinin ismi, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez ve yeni bir isim yazar olarak eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez.

Makale sonunda, kaynakçadan önce, araştırmacıların katkı oranı beyanı, varsa destek ve teşekkür beyanı, çatışma beyanına aşağıdaki tabloya uygun olarak belirtilmelidir. Beyan tablosunu da içeren Tanım Tenkit Teori dergisi makale Word şablonunu BURADAN indirebilirsiniz.

Bireylerden ölçek, anket, mülakat ve diğer veri toplama araçları kullanılarak veri toplanması gereken çalışmalar/makaleler için alınması zorunludur. Kurul onayı aşağıdaki etik beyan tablosunda ilk sayfasında kurul adı, tarih ve sayı no. ile belirtilmelidir. Makalenin yöntem kısmında veri toplama başlangıç ve bitiş tarihleri yazılmalıdır. Onay belgesi sisteme ek dosya olarak eklenmelidir.

 

İntihal Taraması

Bu makale intihal taramasından geçirildi.

Plagiarism Detection

This paper was checked for plagiarism.

Yayın Etiği

Tanım Tenkit Teori dergisi, araştırma ve yayın etiği konusunda ulusal ve uluslararası standartlara bağlıdır. Basın Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi'ne uymaktadır. Ayrıca Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ve World Association of Medical Editors (WAME) tarafından yayınlanan uluslararası etik yayıncılık ilkelerini benimsemiştir. Dergimiz Akademik Yayıncılıkta Şeffaflık ve En İyi Uygulama İlkeleri'nde açıklanan yönergelere de tabidir.

Publication Ethics

Description Critique Theoria is committed to upholding the highest standards of publication ethics and pays regard to Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing published by the Committee on Publication Ethics (COPE), the Directory of Open Access Journals (DOAJ), the Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA), and the World Association of Medical Editors (WAME) on https://doi.org/10.24318/cope.2019.1.12

Etik Beyan

 

Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu ve yararlanılan tüm çalışmaların kaynakçada belirtildiği beyan olunur.

Ethical Statement

It is declared that scientific and ethical principles have been followed while carrying out and writing this study and that all the sources used have been properly cited.

Finansman

Yazar(lar) bu çalışma için finansal destek almadığını beyan etmiştir.

Grant Support

The author(s) declared that this study has received no financial support.

Çıkar Çatışması

Yazar(lar) çıkar çatışması bildirmemiştir.

Conflict of Interest

The authors have no conflict of interest to declare.

Yazarların Katkıları

Çalışmanın Tasarlanması: Yazar-1 (%55), Yazar-2 (%45)

Veri Toplanması: Yazar-1 (%50), Yazar-2 (%50)

Veri Analizi: Yazar-1 (%60), Yazar-2 (%40)

Makale Gönderimi ve Revizyonu: Yazar-1 (%90), Yazar-2 (%10)

Authors Contributions

Conceiving the Study: Author-1 (%55), Author-2 (%45)

Data Collection: Author-1 (%50), Author-2 (%50)

Data Analysis: Author-1 (%60), Author-2 (%40)

Submission and Revision: Author-1 (%90), Author-2 (%10)

Etik Komite Onayı

.... Üniversitesi Etik Kurulu Başkanlığının ... tarihli ... sayılı kararıyla gerekli etik izinler alınmıştır. Ayrıca, çalışmada Helsinki Bildirgesi’ndeki araştırma ilkele- rine bağlı kalınmıştır.

Ethical Approval

An application for ethical approval was made to .... University Ethics Committee and the necessary ethical permissions were obtained with the decision numbered .... dated ...2022. In addition, the study adhered to the research principles of the Declaration of Helsinki.

Açık Erişim Lisansı

Bu makale, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.

Open Access License

This work is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Telif Hakkı

Yazar(lar)

Copyright

Author(s)

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.